Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Privacy verwerking persoonsgegevens

Privacy statement HerikVerhulst N.V.
HerikVerhulst is verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. HerikVerhulst gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan gekoppelde Uitvoeringswet. In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit statement is algemeen van aard. Het kan zijn dat in uw specifieke geval afwijkende zaken spelen. Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen hebben, dan kunt u uw advocaat om meer informatie vragen. Dat kan uiteraard ook via de algemene contactgegevens, die te raadplegen zijn via de website.

Contactgegevens van HerikVerhulst
HerikVerhulst N.V. is een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24452478. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (010-4100055) en via e-mail. Het is ook mogelijk om via onze website een contactformulier in te vullen. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met uw advocaat.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden voor verschillende doeleinden:

 • Wij zijn wettelijk verplicht om u te identificeren (art. 1 WWFT en/of art. 7.1 Verordening op de Advocatuur).
 • Uw persoonsgegevens zijn daarnaast noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betreft onder andere uw contactgegevens om met u te communiceren en uw adres- en financiële gegevens om aan u te kunnen factureren.
 • Daarnaast verwerken wij, afhankelijk van de inhoud van de zaak, verdere persoonsgegevens van u of anderen. Dat zal eveneens plaatsvinden ter uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening met u.
 • Het kan daarbij voorkomen dat wij bijzondere persoonsgegevens van u of anderen verwerken. Die persoonsgegevens verwerken wij dan mogelijk in het kader van een gerechtelijke procedure, op grond van uw toestemming of op grond van het gerechtvaardigd belang van u als cliënt. Het voorgaande neemt niet weg dat wij gebonden zijn aan onze geheimhoudingsplicht.
 • Onze geheimhoudingsplicht staat overigens ook in de weg aan de verplichting om aan indirect betrokken personen of derden mededeling te doen over verwerking van hun persoonsgegevens in een zaak (zie voor deze uitzondering art. 14 lid 5 onder d AVG).
 • Vanwege de diversiteit aan zaken is het niet mogelijk om een volledig uitputtende opsomming te geven van alle doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken in dit privacy statement.
 • Wij gebruiken uw contactgegevens daarnaast om u in een voorkomend geval te kunnen benaderen voor promotionele activiteiten en/of nieuwsbrieven. Daarmee zijn wij overigens terughoudend en u heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich daarvoor uit te schrijven.
 • Als u het formulier ‘Evaluatie Dienstverlening’ invult naar aanleiding van een zaak die u door ons heeft laten behandelen, worden uw gegevens gebruikt om de uitkomsten van de evaluatie met de behandelend advocaat te delen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval opgeslagen in uw dossier.

Welke gegevens verwerken wij van u? 

 • uw persoonlijke gegevens en contactgegevens (zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, uw adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en geslacht);
 • financiële gegevens (zoals uw rekeningnummer);
 • gegevens die met het oog op de behandeling van een (rechts)zaak of de beslechting van een geschil nodig zijn (zoals gegevens over de wederpartij(en), uw medewerkers of uw klanten);
 • gegevens met het oog op de behandeling van faillissementen door onze curatoren (zoals gegevens over het personeel van de failliet, de bestuurders van de failliet en de debiteuren en crediteuren van de failliet);
 • gegevens met het oog op het de financiële zijde van een dossier, het doen van betalingen en innen van geldvorderingen; en
 • alle overige persoonsgegevens die wij verkrijgen in verband met de uitvoering van onze werkzaamheden.

Welke grondslag(en) hebben wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • ter uitvoering van de overeenkomst;
 • in verband met een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang;
 • op grond van uw toestemming;

Doorgifte persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens door aan andere partijen. Afhankelijk van de procedure of het advies betreft dit doorgaans de volgende partij(en):

 • Onze cloudserviceprovider. De cloudserviceprovider verwerkt in onze opdracht de persoonsgegevens en is verwerker van deze gegevens.
 • Rechtbank/Gerechtshof/Hoge Raad of andere geschillen-beslechtende instanties (denkt u daarbij o.m. aan arbitrage en mediation) in geval van het, al dan niet digitaal, voeren van procedures of het anderszins extern bevorderen van de oplossing van een (dreigend) geschil. De betreffende instantie is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke voor de ingediende stukken.
 • Raad voor Rechtsbijstand in geval van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval wordt een afzonderlijk formulier ingevuld waarin u verder geïnformeerd wordt over deze doorgifte.
 • (Advocaat van de) wederpartij (ontvanger processtukken in kopie en correspondentie). Een advocaat fungeert als verwerkingsverantwoordelijke. Per zaak betreft dit een afzonderlijke ontvanger. Aangezien wij u als cliënt op de hoogte houden van alle correspondentie met de wederpartij, heeft u altijd inzicht in de persoonsgegevens die uitgewisseld worden met de (advocaat van de) wederpartij.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, tenzij een wederpartij of onze cliënt een partij betreft die buiten de EU woonachtig of gevestigd is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken.

In verband met de uitvoering van vonnissen en de verjaringstermijn van aansprakelijkheid (waaronder beroepsaansprakelijkheid) bewaren wij uw persoonsgegevens in beginsel gedurende minimaal 5 jaren na sluiting van uw dossier, maar maximaal 20 jaar. Indien de zaak daar aanleiding toe geeft, kunnen wij uw dossier langer bewaren. Uitzonderingen daargelaten informeren wij u daarover als wij tot sluiting van uw dossier overgaan.

Beveiliging

HerikVerhulst N.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij rekening met de stand van de techniek. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u aanwijzingen hebt van misbruik, dan kunt u contact opnemen met ons. Zie daarvoor onze contactgegevens.

Welke rechten heeft u?
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming kunt u sturen aan privacy@herikverhulst.nl. Wij kunnen ter verificatie van uw identiteit om een kopie van uw identificatiebewijs vragen. Wij kunnen niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen. Onze wettelijke geheimhoudingsplicht kan daaraan in de weg staan, of wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer.

U heeft als betrokkene de onderstaande rechten:

 • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een onjuiste wijze plaatsvindt.  

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 20 januari 2020.