Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Het (aanvullend) geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof

Inhoudsopgave

De Wet Arbeid en Zorg (“WAZO”) kent veel verschillende verlofvormen voor de werknemer die een baby verwacht. Gedacht kan worden aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, het ouderschapsverlof en/of het calamiteitenverlof. Sinds 1 juli 2020 is in aanvulling daarop het aanvullend geboorteverlof geïntroduceerd en per 1 januari 2022 zal het ook mogelijk worden om betaald ouderschapsverlof op te nemen. In dit blog geven wij een korte toelichting op het (aanvullend) geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof.

 

Hoe zit het met (aanvullend) geboorteverlof?

Als de partner van een van uw werknemers in verwachting is van een baby, heeft de werknemer na de bevalling recht op geboorteverlof. Partner ziet op de persoon met wie de werknemer gehuwd is, een geregistreerd partnerschap heeft, met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene die het kind heeft erkend.

 

Het geboorteverlof is gelijk aan eenmaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Kortweg betekent dit dat een werknemer met een voltijdsdienstverband recht heeft op vijf dagen geboorteverlof. De werknemer moet dit verlof binnen vier weken na de dag van bevalling opnemen. Tijdens het geboorteverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van het salaris.

 

Na afloop van het reguliere geboorteverlof heeft de werknemer het recht om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het aanvullend geboorteverlof is in beginsel onbetaald. De werkgever hoeft dan dus geen loon door te betalen. De werknemer kan voor de duur van het aanvullend geboorteverlof wel in aanmerking komen voor een uitkering bij het UWV. De werkgever kan deze uitkering aanvragen via de verzuimmelder van het UWV. De hoogte van deze uitkering is 70% van het dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). De uitkering kan dan door het UWV aan de werkgever worden betaald, waarbij de werkgever deze uitkering doorbetaalt aan de werknemer.

 

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf keer de arbeidsduur per week en moet worden opgenomen binnen de eerste zes maanden na de bevalling. Het aanvullend geboorteverlof kan ook verspreid over de zes maanden worden opgenomen.

 

Betaald ouderschapsverlof

In Europa is de Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers tot stand gekomen. Met behulp van deze richtlijn is geprobeerd het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en vrouwen te realiseren, door zowel de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen als door het verschil in inkomsten en loon tussen mannen en vrouwen weg te nemen. Om dit te kunnen realiseren zijn er ook specifieke maatregelen opgesteld op het gebied van verlof voor zorgtaken en flexibel werken. Eén daarvan is dat de werknemer de mogelijkheid moet hebben om betaald ouderschapsverlof op te nemen.

 

Naar aanleiding van deze richtlijn is de Wet betaald ouderschapsverlof tot stand gekomen. Deze zal per 2 augustus 2022 ingaan. Vanaf dan kan een werknemer gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.

 

Op dit moment kunnen werknemers eenmalig maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen voor ieder kind dat de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt. Met de introductie van de Wet betaald ouderschapsverlof kan een werknemer tijdens negen weken van dit ouderschapsverlof toch gedeeltelijk inkomen ontvangen via een UWV-uitkering. Deze uitkering zal gelijk zijn aan 50% van het voor de werknemer geldende dagloon (tot maximaal 50% van het maximumdagloon). Het dagloon wordt op dezelfde wijze berekend als voor de WW-uitkering. De werknemer kan alleen aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof indien het kind de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt. De werknemer heeft de mogelijkheid om – in overleg met de werkgever – het betaald ouderschapsverlof gespreid op te nemen.

 

De wet treedt direct in werking en dus ook ouders die al onbetaald ouderschapsverlof genieten op het moment van inwerkingtreding en waarvan het kind jonger is dan 1 jaar, kunnen aanspraak maken op een gedeeltelijke uitkering van het UWV. Dat kan alleen voor het gedeelte van het ouderschapsverlof dat is opgenomen na 2 augustus 2022.

 

Ook in het geval van adoptie- of pleegouderschap wordt het mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit kan alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

 

Heeft u vragen over de verschillende verlofvormen of wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

HerikVerhulst N.V.

Sectie Arbeidsrecht:

image image image
Mieke Bestebreurtje

E-mail | Profiel | 06-13762101

Helma van Dijk

E-mail | Profiel | 06-11367770

Erick Hagendoorn

E-mail | Profiel | 06-82360373

image image
Arjen Kampherbeek

E-mail | Profiel | 06-53388641

Laura Smit

E-mail | Profiel | 06-33793451

 Deze publicatie heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen omtrent de daarin opgenomen onderwerpen en vormt geen juridisch advies in een concrete zaak. Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar HerikVerhulst N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie. Aansprakelijkheid kan uitsluitend worden aanvaard voor concrete op verzoek uitgebrachte juridische adviezen.