Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Het UBO-register; vergeet niet om uw UBO tijdig in te schrijven

Vanaf juli 2020 zijn (bestuurders van) vennootschappen en (andere) juridische entiteiten verplicht om na te gaan en bij te houden wie hun Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn en om die informatie in te (laten) schrijven in het door de Kamer van Koophandel bijgehouden UBO-register. Ik schreef daar in oktober 2020 al een artikel over op onze website (klik hier). De deadline voor de inschrijving in het UBO-register nadert snel. Tijd dus om hier nogmaals de aandacht op te vestigen, waarbij ik ook nog een keer zal ingaan op het doel van het UBO-register en wie er als UBO kwalificeren. 

Verplichting tot registratie

Zoals u in mijn eerdere artikel hebt kunnen lezen, moeten vennootschappen en andere juridische entiteiten die op 27 september 2020 reeds bestonden en in het handelsregister waren ingeschreven, voor 27 maart 2022 de informatie over hun UBO’s bij de Kamer van Koophandel (KvK) opgeven. Helaas kan er geen uitstel worden verkregen.

Bij het niet, niet juist of niet tijdig voldoen aan de in dit artikel besproken verplichtingen kan een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete (op dit moment maximaal EUR 21.750) opgelegd worden en strafrechtelijk worden gehandhaafd.

Het inschrijven van UBO’s moet gebeuren bij de Kamer van Koophandel. Dat kan via deze link, waarbij ook wordt aangegeven welke gegevens u precies bij de hand moet houden.

Doel UBO-register

Het UBO-register heeft ten doel om gebruik van het financiële stelsel van de Europese Unie ten behoeve van witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen. Door in het UBO-register actuele en nauwkeurige informatie over de UBO van een in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit te bewaren is duidelijk wie de controle binnen een vennootschap of entiteit heeft. Aldus is het UBO-register bedoeld om een (waardevolle) bijdrage te leveren aan het bereiken van meer transparantie over UBO’s van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Om dit doel te bereiken rechtspersonen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over de UBO inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de UBO gehouden economische belangen. Daarnaast moeten rechtspersonen en andere juridische entiteiten die gegevens over hun UBO’s registreren in het handelsregister.

Op de UBO rust een meewerkverplichting. De UBO is verplicht om aan de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichting tot registratie.

Kwalificatie UBO

De belangrijke voorvraag bij het doen van een UBO-opgave, is uiteraard wie de UBO is.

In het algemeen, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming die opgave moet doen, geldt dat als UBO moet worden aangemerkt, elke natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit.

Afhankelijk van de rechtsvorm worden (meer specifieke) eisen gesteld aan de kwalificatie als UBO. In de navolgende paragrafen wordt in hoofdlijnen uiteengezet wie de UBO is van (1) de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap, (2) de personenvennootschappen en (3) de stichting en (4) wat men moet doen als niet direct een UBO kan worden aangewezen.

  1. Besloten vennootschap en naamloze vennootschap

De UBO van de niet-beursgenoteerde BV en de niet-beursgenoteerde NV zijn in elk geval de natuurlijk personen die:

  • direct of indirect meer dan 25 procent houden van (i) de aandelen, (ii) van de stemrechten of (iii) van het eigendomsbelang in de vennootschap; of
  • met andere middelen dan die hiervoor genoemd de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft, bijvoorbeeld als iemand het (veto) recht heeft om de meerderheid van het bestuur te benoemen en te ontslaan.
  1. Personenvennootschappen

De UBO van de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap zijn in elk geval de natuurlijk personen die:

  • direct of indirect (i) meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de personenvennootschap houden, (ii) direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of
  • (anderszins) feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap kunnen uitoefenen.
  1. Stichting

De UBO van de stichting zijn in elk geval de natuurlijk personen die:

  • direct of indirect (i) meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houden in de stichting (bij een stichting zijn dit de begunstigden van het vermogen van de stichting) of (ii) direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de stichting; of
  • (anderszins) feitelijk zeggenschap over de stichting kunnen uitoefenen (hiermee wordt niet bedoeld de bestuurders van de stichting).
  1. Geen UBO?

Als op basis van het voorgaande geen UBO kan worden achterhaald, kwalificeren de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel (waaronder in elk geval elke statutair bestuurder) van de vennootschap als UBO. Deze UBO wordt ook wel aangeduid als de pseudo-UBO. De UBO kan overigens geen rechtspersoon zijn. Als het statutair bestuur wordt gevormd door een rechtspersoon zal daarom moet worden doorgegrepen naar de natuurlijk persoon die op zijn beurt bestuurder is van de rechtspersoon-bestuurder.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de verschillende op u of uw onderneming rustende verplichtingen of wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Evert Leemreis.