Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Eenzijdig wijzigen van de pensioenregeling

Eenzijdig wijzigen van de pensioenregeling

Publicatiedatum: 19-8-2021

Een werkgever is niet verplicht een pensioenregeling aan de werknemers aan te bieden, behoudens in geval van een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds. Als een werkgever wel een pensioenregeling aanbiedt, dan is dit een arbeidsvoorwaarde, die niet zonder meer gewijzigd mag worden.

Instemming werknemer

Voor een wijziging van een pensioenregeling gelden de regels zoals die van toepassing zij op het wijzigen van een arbeidsvoorwaarde, waarbij het uitgangspunt is dat een werknemer dient in te stemmen met de wijziging. Dit geldt ook indien de wijziging is gebaseerd op een wetswijziging of fiscale wijziging. Wenst een werknemer niet in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling, dan zal moeten worden gekeken of het mogelijk is dat de werkgever de regeling eenzijdig wijzigt.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Is er in de pensioenregeling een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, dan moet op basis van artikel 7:613 BW worden gekeken of de werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen. De werkgever dient dan een zodanig zwaarwichtig belang bij die wijziging te hebben, dat het belang van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal moeten wijken. Bij deze toets wordt derhalve een belangenafweging gemaakt.

Goed werknemerschap

Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen, dan zal de vraag of eenzijdige wijziging van de pensioenregeling mogelijk is, moeten worden beantwoord op basis van art. 7:611 BW, goed werknemers-/werkgeverschap. Er moet dan – kort gezegd – sprake zijn van gewijzigde omstandigheden op het werk die voor de werkgever aanleiding geven tot wijziging van de pensioenregeling. Daarnaast dient de werkgever een redelijk voorstel te doen. Dit kan betekenen dat een werkgever in bepaalde gevallen een compensatie zal moeten aanbieden. Indien vervolgens in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd dit voorstel te accepteren, kan de werkgever tot wijziging over gaan.

Instemmingsrecht OR

Voor een besluit tot wijziging van ‘regelingen op grond van een pensioenovereenkomst’ heeft de werkgever instemming van de OR nodig (art. 27 lid 1 sub a en lid 7 Wet op de Ondernemingsraden). Het instemmingsrecht ziet in ieder geval op de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer en arbeidsvoorwaardelijke aspecten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Ook in het geval de OR met de wijziging heeft ingestemd, is uitgangspunt dat elke werknemer individueel met de wijziging moet instemmen.

Alleen toekomstige pensioenaanspraken

In aanvulling op de algemene regels met betrekking tot wijziging van een arbeidsvoorwaarde, gelden voor wijziging van een pensioenregeling aanvullende eisen. Zo bepaalt art. 20 van de Pensioenwet dat een wijziging van de pensioenregeling slechts mogelijk is ten aanzien van het toekomstig opgebouwd pensioen en niet van de reeds opgebouwde pensioenrechten. Enkel in geval van een collectieve waardeoverdracht kan dit anders zijn.

Informatieplicht werkgever

In het geval de wijziging van een pensioenregeling heeft de werkgever bovendien een vergaande informatieplicht. De werkgever dient de werknemer juist, zorgvuldig en tijdig te informeren. Blijkt de werknemer te hebben ingestemd met een wijziging van de pensioenregeling op basis van onvoldoende of verkeerde informatie van de werkgever, dan kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Het is daarom van belang de werknemer in geval van een wijziging in de pensioenregeling altijd goed te informeren.

Afsluiting

Wenst u als werkgever de pensioenregeling te wijziging of heeft u als werknemer te maken met een wijziging die uw werkgever in uw pensioenregeling wenst door te voeren, is het goed u hierover te laten adviseren. Wij denken hierin graag met u mee!

HerikVerhulst N.V.

Sectie Arbeidsrecht:

image image image
Arjen Kampherbeek

E-mail | Profiel | 06-53388641

Helma van Dijk

E-mail | Profiel | 06-11367770

Erick Hagendoorn

E-mail | Profiel | 06-82360373

image
Laura Smit

E-mail | Profiel | 06-33793451

Delano Bosman

E-mail | Profiel | 06-82043840

 

Deze publicatie heeft slechts ten doel algemene informatie te verschaffen omtrent de daarin opgenomen onderwerpen en vormt geen juridisch advies in een concrete zaak. Deze publicatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar HerikVerhulst N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie. Aansprakelijkheid kan uitsluitend worden aanvaard voor concrete op verzoek uitgebrachte juridische adviezen.