Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Buitengerechtelijke kosten: de valkuilen voor schuldeisers

Er is de laatste tijd – terecht – veel aandacht voor problematische schulden van consumenten en post-coronaschulden van bedrijven. Minder aandacht is er voor de positie van schuldeisers. Die verdienen ook aandacht, nu deze juist in de problemen kunnen komen bij het uitblijven van betaling en kosten dienen te maken om hun vorderingen geïnd te krijgen.

In deze column schenken wij aandacht aan een op zich bekend onderwerp: de mogelijkheden voor schuldeisers om buitengerechtelijke kosten te verhalen op debiteuren. Wij maken daarbij onderscheid tussen vorderingen van bedrijven op consumenten (B2C) en op andere bedrijven (B2B).


Verhouding met consumenten (B2C)
Uitgangspunt is het besluit BIK (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). Dit besluit begrenst de hoogte van de buitengerechtelijke kosten, die verhaald kunnen worden. Dit gebeurt volgens een bepaalde staffel. Voorbeelden: bij een vordering van € 2.500,– kan een bedrag van € 375,– (excl. BTW) verhaald worden, bij een vordering van € 100.000,– een bedrag van € 1.775,– (excl. BTW). Zie: Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx

Dit is zogenaamd dwingend recht. In overeenkomsten/algemene voorwaarden mag hiervan niet ten nadele van de consument worden afgeweken. In de praktijk gebeurt dat echter toch vaak. De sanctie op overtreding is echter keihard: afwijkende bepalingen zijn nietig, wat als consequentie heeft dat de schuldeiser in het geheel niets meer kan vorderen aan buitengerechtelijke kosten. Dus ook niet het begrensde bedrag op grond van het besluit BIK.

Verder geldt ten aanzien van consumenten, dat u pas buitengerechtelijke kosten in rekening kunt brengen na verzending van een aanmaning, waarin de debiteur nog eenmalig 14 dagen de gelegenheid krijgt om de openstaande vordering(en) te voldoen. Dit is de zogenaamde 14-dagen brief, waarin u ook de hoogte van het te claimen bedrag aan buitengerechtelijke kosten moet opnemen.

Bijvoorbeeld: ‘U dient het bedrag van € 2.500,– te betalen binnen 14 dagen vanaf de dag nadat u deze aanmaning heeft ontvangen. Doet u dat niet, dan brengen wij u daarnaast een bedrag van € 375,– (indien u geen BTW kunt verrekenen: ‘te vermeerderen met BTW, derhalve in totaal …) aan u in rekening’.

Samengevat:

  1. Weet dat u een risico neemt als u in overeenkomsten/algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten afwijkt van het besluit BIK; en
  2. Schrijf altijd een correcte 14-dagenbrief.


Verhouding met bedrijven (B2B)
Schuldeisers hebben aanmerkelijk meer vrijheid als het gaat om het invorderen van buitengerechtelijke kosten op bedrijven. In voorwaarden mag worden afgeweken van het besluit BIK. In principe kunnen hogere percentages worden overeengekomen en kunnen alle daadwerkelijk gemaakte kosten verhaald worden.

Als de zaak voor de rechter komt, zal door de rechter echter wel een zogenaamde ‘dubbele redelijkheidstoets’ worden toegepast: zijn de buitengerechtelijke kosten in redelijkheid gemaakt en is de hoogte van de gemaakte kosten redelijk? Op die basis maken rechters vaak gebruik van hun zogenaamde matigingsrecht. Rechters kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de kosten te matigen tot de bedragen conform besluit BIK. Dit is allemaal afhankelijk van de omstandigheden.

Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden dienen dus goed gedocumenteerd te worden voor het geval bij de rechter aanspraak wordt gemaakt op een hoger bedrag. Uiteraard zullen niet alle zaken op een rechtszaak uitlopen, vaak ook zullen de hogere kosten na sommatie gewoon betaald worden. Het risico op volledige afwijzing van de gevorderde hogere buitengerechtelijke kosten door de rechter lijkt in ieder geval beperkt: de bodem wordt immers gevormd door het Besluit BIK.

Nog een bijzonderheid: op grond van een Europese richtlijn mag aan bedrijven altijd een bedrag van minimaal € 40,– in rekening worden gebracht als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten (de zogenaamde € 40-regel). Dit bedrag is zelfs zonder aanmaning verschuldigd, vanaf de dag na de uiterste betaaldag.

Samengevat:

  1. In B2B relaties kunnen in voorwaarden hogere percentages dan conform besluit BIK worden bedongen; zelfs alle daadwerkelijk gemaakte kosten;
  2. Echter: altijd dubbele redelijkheidstoets mogelijk door rechter; en
  3. € 40-regel.


Vragen?

Zijn er naar aanleiding van het voorgaande vragen, of heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een goede incassobrief, dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.