Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Bent u aangesproken door een bedrijfstakpensioenfonds? Wat te doen?

Bent u aangesproken door een bedrijfstakpensioenfonds? Wat te doen?

 

Verplicht pensioen

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn actief op zoek naar werkgevers waarvan de activiteiten mogelijk onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit vallen. Veel werkgevers worden aangeschreven met het verzoek informatie te verschaffen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. De verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen is geregeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (“Wet Bpf”). Door de verplichte deelneming wordt getracht te bewerkstelligen dat een groot deel van de werknemers in Nederland een tweede pijler pensioen opbouwt.

Op basis van de Wet Bpf is een werkgever verplicht tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds zodra deze onder de werkingssfeer valt van een verplichtstellingsbesluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is een wettelijke verplichting. Vallen de activiteiten onder het verplichtstellingsbesluit dan is de werkgever verplicht tot het aanmelden van de werknemer voor wie de verplichtstelling geldt, en tot het verstrekken van de nodige informatie aan het bedrijfstakpensioenfonds.

Ook moet de werkgever de verschuldigde pensioenpremies betalen. Zodra een bedrijfstakpensioenfonds zich op het standpunt stelt dat de activiteiten onder de werkingssfeer vallen, kan het ambtshalve een premienota opleggen. Als de werkgever niet betaalt, kan het bedrijfstakpensioenfonds zonder tussenkomst van de rechter overgaan tot incasso van de premienota. De werkgever kan dan door middel van een procedure bij de rechtbank (sector Kanton) verzet aantekenen.

 

Belang pensioenfonds

Voor een bedrijfstakpensioenfonds geldt de regel ‘geen premie, wel pensioen’. Uit de Pensioenwet volgt dat de werknemer ook jegens het pensioenfonds aanspraak heeft op pensioenuitkering als de premie door de werkgever niet is voldaan, bijvoorbeeld omdat de werkgever meende dat hij niet onder het verplichtstellingsbesluit valt en het pensioenfonds zelf geen actie tot aansluiting van de werkgever en incassering van de premie heeft genomen.

De Hoge Raad heeft verder geoordeeld dat pensioenaanspraken niet verjaren. Dit betekent dat als een werknemer zich jaren later bij het pensioenfonds meldt voor een pensioenuitkering omdat hij in dienst is geweest bij een werkgever die onder de werkingssfeer valt, het bedrijfstakpensioenfonds zich niet op verjaring kan beroepen. Het bedrijfstakpensioenfonds heeft dus groot belang bij aansluiting van werkgevers die onder de verplichtstelling vallen en betaling van de pensioenpremies. Dit is de reden dat bedrijfstakpensioenfondsen zeer actief zijn met het aanschrijven van werkgevers.

 

Problemen voor werkgevers

In de praktijk blijkt echter dat op basis van het verplichtstellingsbesluit niet altijd direct duidelijk is of de activiteiten van een bepaalde werkgever onder de werkingssfeer vallen. Daarnaast nemen bedrijfstakpensioenfondsen soms wel erg makkelijk het standpunt in dat bepaalde activiteiten onder het verplichtstellingsbesluit vallen. In die gevallen is het goed om u juridisch bij te laten staan en te laten toetsen of uw activiteiten daadwerkelijk onder de verplichtstelling vallen. Voor de werkgever kunnen de belangen namelijk eveneens groot zijn. Het bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk een premienota over het verleden opleggen, hetgeen grote financiële gevolgen kan hebben.

Als de werkgever wel onder de werkingssfeer valt kan deze mogelijk in aanmerking komen voor een vrijstelling van het bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval zou het mogelijk kunnen zijn om de eigen pensioenverzekering te continueren.

Hoewel de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit nadrukkelijk wordt onderscheiden van de werkingssfeer van een CAO zijn met name bij bedrijfstak-CAO’s die werkingssferen vaak hetzelfde of vertonen forse overlap. Dit kan dus ook tot vorderingen op grond van een CAO leiden.

De uitleg van de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit kan dus tot een forse loonkostenstijging leiden.

 

Advies

Goed advies over deze lastige materie met mogelijk grote financiële consequenties is dus van groot belang. HerikVerhulst Advocaten adviseert regelmatig werkgevers omtrent de vraag of de activiteiten onder het verplichtstellingsbesluit van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Wij beoordelen de werkingssfeer en staan werkgevers bij in de communicatie met het bedrijfstakpensioenfonds. Ook hebben wij goede contacten met actuariële bureaus om de financiële consequenties van mogelijke aansluiting en/of vrijstelling te beoordelen.

In een aantal gevallen heeft onze bemoeienis ertoe geleid dat het bedrijfstakpensioenfonds inzag dat de werkgever niet onder de werkingssfeer viel, waarmee de bestaande pensioenverzekering kon worden gehandhaafd en een forse lastenverzwaring kon worden afgewend.

Wij hebben onder andere zaken behandeld en procedures gevoerd inzake het Bpf StiPP, MITT, VLEP, Zoetwaren, Bakkers, Detailhandel, Bouw, PGB, Bpf AVH.

Bent u aangesproken door een bedrijfstakpensioenfonds en wilt u daarover geadviseerd worden en zo nodig bijgestaan in verweer?

Wilt u laten onderzoeken of uw activiteiten onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen?

Neem contact op met één van onze advocaten: Laura Smit, Helma van Dijk en Arjen Kampherbeek.

image image image

Laura Smit

E-mail | Profiel | 06-33793451

Helma van Dijk

E-mail | Profiel | 06-11367770

Arjen Kampherbeek

E-mail | Profiel | 06-53388641