Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Bedrijfsbeëindiging? Let op Wet transparantie turboliquidatie.

Bedrijfsbeëindiging? Let op Wet transparantie turboliquidatie.

Hoewel bij aanvang van de ‘coronacrisis’ de gedachte was dat vele bedrijven failliet zouden gaan of zouden stoppen, valt dat aantal tot nu toe erg mee. Desondanks bestaat nog steeds de verwachting dat de maatregelen rondom en veranderingen ten gevolge van het coronavirus tot de nodige faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zullen leiden. Recent is een wetsvoorstel (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie) in consultatie gegaan dat specifiek ziet op één van de manieren van bedrijfsbeëindiging, te weten de zogenaamde turboliquidatie.

 

Turboliquidatie

Als een rechtspersoon tot ontbinding besluit over te gaan, zal normaliter een vereffening plaatsvinden, waarbij de baten door een vereffenaar worden verdeeld over de betrokkenen, primair de schuldeisers. Als een rechtspersoon echter ten tijde van dat besluit geen baten (meer) bezit, houdt deze direct bij het besluit op te bestaan, de zogenaamde turboliquidatie. Er volgt dan geen vereffening, omdat de rechtspersoon op dat moment ook niets (meer) heeft om te vereffenen.

Het voordeel van de turboliquidatie is dat het beëindigen van de vennootschap veel eenvoudiger is. Belangrijke nadelen zijn dat slecht te controleren is of de vennootschap vóór de ontbinding nog baten had, waar die zijn gebleven en of overigens alles op de juiste wijze is gegaan. Zo kan de turboliquidatie worden gebruikt om een vennootschap ‘leeg’ te maken en gemakkelijk te beëindigen ofwel om aan een vordering van de vennootschap op de directie te ontkomen.

Er zijn mogelijkheden om te ageren tegen een onterechte turboliquidatie, maar de (benadeelde) betrokkene / schuldeiser heeft een informatieachterstand en moet daarvoor de nodige kosten maken met een onzekere uitkomst.

 

Kern wetsvoorstel – informatieverplichtingen

De idee van het huidige wetsvoorstel is om misbruik van de turboliquidatie te ontmoedigen en de informatieachterstand van schuldeisers weg te nemen.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat het bestuur van de ontbonden rechtspersoon binnen tien werkdagen na de ontbinding in het handelsregister – kort omschreven – de navolgende stukken en informatie dient te deponeren:

  • een balans en een staat van baten en lasten die betrekking moeten hebben op het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  • een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten én het (eventueel) onbetaald laten van schuldeisers;
  • een eventuele slotuitdelingslijst in het geval voor de ontbinding schuldeisers zijn voldaan; en
  • de jaarrekeningen die nog moeten worden openbaargemaakt.

Wanneer deze stukken zijn gedeponeerd, dient het bestuur de schuldeisers – waarvan zij over contactgegevens beschikt – hierover te informeren.

 

Kern wetsvoorstel – sancties

Het wetsvoorstel bevat vrij stevige sancties op het niet voldoen aan de (informatie-)verplichtingen. Indien een of meer schuldeisers onbetaald worden gelaten, bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Tevens wordt het niet voldoen aan de verantwoordings- en deponeringsplicht als economisch delict aangemerkt, waardoor een bestuurder voor niet-naleving kan worden gestraft.

 

Wetsvoorstel – gevolgen praktijk

De gevolgen van het wetsvoorstel zijn evident. Enerzijds geldt dat iedere bestuurder die een rechtspersoon (wil) ontbinden rekening dient te houden met een zwaardere verantwoordingsplicht. Rekening dient te worden gehouden met een deponeringsplicht én een actieve informatieverplichting richting de crediteuren. Geruisloos het licht uitdoen is niet meer aan de orde.

Anderzijds geldt dat schuldeisers in beginsel niet meer kunnen worden geconfronteerd met een rechtspersoon die ‘opeens’ niet meer bestaat. De huidige informatieachterstand lijkt daarmee grotendeels te verdwijnen.

 

Afronding

Opgemerkt zij dat ‘slechts’ sprake is van een wetsvoorstel. Nog onduidelijk is of het voorstel (ongewijzigd) zal worden ingediend en wanneer het in werking zal treden.

Overweegt u een bedrijfsbeëindiging (al dan niet via een turboliquidatie) of het herstructureren van uw onderneming, dan is het verstandig om u tijdig te laten informeren over de verschillende mogelijkheden en de vereisten die (zullen) gelden. U kunt daarover contact opnemen met ons team Herstructurering & Insolventie.