Op 13 februari 2024 zijn Haygain International Sales B.V., Haygain Nederland B.V. en Haygain Sourcing B.V. failliet verklaard door de rechtbank Rotterdam en is mr. P. (Pier) Beerda aangesteld als curator.

Het faillissement van de Haygain-vennootschappen heeft waarschijnlijk ingrijpende gevolgen voor onder meer schuldeisers, opdrachtgevers en werknemers. Daarom ontvangen deze partijen doorgaans een brief van curator waarin de belangrijkste gevolgen van het faillissement voor hen worden uiteengezet. De curator is voor de verzending van deze brieven echter afhankelijk van de informatievoorziening vanuit (het bestuur van) de Haygain-groep. Het kan dus voorkomen dat niet alle partijen worden aangeschreven. Indien u geen brief heeft ontvangen, u een vordering wilt indienen als schuldeiser, u een vraag heeft over uw positie of u interesse heeft in (een of meer) producten van Haygain, treft u hieronder aan wat u kunt doen.

 

Hebt u voor faillissementsdatum (13 februari 2024) producten besteld die niet zijn geleverd?
U kunt ervan uitgaan dat het door u bestelde product niet meer zal worden geleverd. Ook indien u het product hebt besteld én betaald, kunt u ervan uitgaan dat het product niet meer zal worden geleverd. Als u reeds hebt betaald en uw product is niet geleverd, dan kunt u bij de curator een vordering indienen ter hoogte van de koopprijs.

U kunt uw vordering indienen door een e-mail te sturen naar faillissementen@herikverhulst.nl onder vermelding van de naam van de gefailleerde, dus Haygain International Sales B.V., Haygain Nederland B.V. of Haygain Sourcing B.V. Wij verzoeken u in deze e-mail het totaalbedrag van uw vordering (gesplitst naar hoofdsom en omzetbelasting) te vermelden. Daarnaast ontvangen wij graag de op uw vordering betrekking hebbende stukken (zoals de betreffende overeenkomst en facturen).

U dient er rekening mee te houden dat uw vordering pas is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren op het moment dat u van de boedel een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen waar dit uit volgt. De verwerking van uw indieningsverzoek kan enkele weken in beslag nemen.

De bevestiging van de vordering betekent overigens niet dat u daarop betaling zult ontvangen. Helaas is de realiteit dat in de gewone schuldeisers in de meeste faillissementen geen uitkering ontvangen. Mocht er in dit faillissement wel voldoende geld worden gegenereerd met als gevolg dat er een betaling op uw vordering kan plaatsvinden, dan ontvangt u daarover bericht van de curator. Bij het uitblijven van een dergelijk bericht, dient u ervan uit te gaan dat u helaas niets zult ontvangen.

 

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een of meer voorraadgoederen van Haygain, zoals hooistomers?
De curator is geïnformeerd dat er nog een aanzienlijke voorraad producten aanwezig is. De exacte omvang daarvan en welke producten en (reserve)onderdelen dit betreft, probeert de curator zo snel mogelijk te weten te komen. Hij zal vervolgens bekijken wat hij hiermee zal doen. Het is mogelijk dat deze spullen worden betrokken in een doorstart (als deze er komt, waarover op dit moment nog niets gezegd kan worden). Bij het uitblijven van een doorstart is er de mogelijkheid dat de voorraad via internet wordt geveild.

Zou het tot een veiling komen en zou u interesse hebben om mee te bieden op een veiling, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar . De curator zal u voorafgaand aan de veiling dan een bericht sturen en kenbaar maken via welke website de veiling zal plaatsvinden, zodat u zelf eventueel kunt meebieden.

 

Bent u een (andere) schuldeiser (crediteur)?
U kunt uw vordering indienen door een e-mail te sturen naar faillissementen@herikverhulst.nl onder vermelding van de naam van de gefailleerde, dus Haygain International Sales B.V., Haygain Nederland B.V. of Haygain Sourcing B.V. Wij verzoeken u in deze e-mail het totaalbedrag van uw vordering (gesplitst naar hoofdsom en omzetbelasting) te vermelden. Daarnaast ontvangen wij graag de op uw vordering betrekking hebbende stukken (zoals de betreffende overeenkomst en facturen).

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op een preferentie, een zekerheidsrecht, een eigendomsvoorbehoud en/of een recht van reclame dan dient u dit – onder overlegging van bewijsstukken – in uw e-mail te vermelden.

U dient er rekening mee te houden dat uw vordering pas is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren op het moment dat u van de boedel een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen waar dit uit volgt. De verwerking van uw indieningsverzoek kan enkele weken in beslag nemen.

De bevestiging van de vordering betekent overigens niet dat u daarop betaling zult ontvangen. Helaas is de realiteit dat in de gewone schuldeisers in de meeste faillissementen geen uitkering ontvangen. Mocht er in dit faillissement wel voldoende geld worden gegenereerd met als gevolg dat er een betaling op uw vordering kan plaatsvinden, dan ontvangt u daarover bericht van de curator. Bij het uitblijven van een dergelijk bericht, dient u ervan uit te gaan dat u helaas niets zult ontvangen.

 

Bent u een debiteur (bijvoorbeeld een opdrachtgever)?
U kunt uw vragen over uw positie als debiteur (bijvoorbeeld als opdrachtgever) aan ons stellen door een e-mail te sturen naar faillissementen@herikverhulst.nl onder vermelding van de naam van de gefailleerde.

 

Heeft u interesse in een doorstart  van gefailleerden?
U kunt uw interesse in een doorstart of in bepaalde goederen van gefailleerden kenbaar maken door een e-mail te sturen naar faillissementen@herikverhulst.nl onder vermelding van de naam van de gefailleerde.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het verloop van het faillissement?
De curator stelt periodiek een faillissementsverslag op waarin onder meer wordt stilgestaan bij de voortgang van het faillissement. De faillissementsverslagen zijn te raadplegen via het Centraal Insolventieregister.