Erfrecht

Erfrecht

Onze erfrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van alle aspecten die komen kijken bij een (complexe) nalatenschap en de afwikkeling daarvan. Wij adviseren zowel voorafgaand aan het overlijden, bijvoorbeeld bij het opstellen van het testament of het afgeven van een volmacht, als erna.

Afhankelijk van uw positie, bijvoorbeeld als executeur, bewindvoerder, erfgenaam, legataris, vereffenaar of schuldeiser, adviseren wij u over de mogelijkheden. Elke positie kent namelijk specifieke rechten en plichten.

Executeur, bewindvoerder:

 • wat zijn de verplichtingen
 • is er recht op loon
 • wat mag de executeur of bewindvoerder zonder toestemming van de erfgenamen doen
 • wanneer is er reden voor ontslag
 • kan de executeur de nalatenschap verdelen

Erfgenaam:

 • wanneer is de erfgenaam zelf aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap
 • wat kan er worden gedaan tegen erfgenamen die niet meewerken
 • kan informatie worden verkregen over de periode voorafgaand aan het overlijden

Legataris:

 • hoe en wanneer kan afgifte van het legaat worden verkregen
 • wie is aansprakelijk voor afgifte van het legaat

Vereffenaar:

 • wanneer moet of kan de nalatenschap worden vereffend
 • welke verplichtingen heeft de vereffenaar
 • heeft de vereffenaar recht op een beloning
 • kan de vereffenaar de nalatenschap verdelen

Schuldeiser:

 • kan de vordering worden verhaald op de erfgenamen
 • heb ik als schuldeiser voorrang boven andere schuldeisers

De echtgenoot en kind(eren) nemen in de nalatenschap over het algemeen een bijzondere positie in. Zo verkrijgt de echtgenoot vaak de gehele nalatenschap en hebben de kinderen een vordering op de echtgenoot. Ook als de echtgenoot is onterfd zijn er mogelijkheden waarvan bij testament niet kan worden afgeweken, bijvoorbeeld om gedurende een bepaalde tijd in het huis te kunnen blijven wonen.

Een (meerderjarig) kind heeft die bijzondere positie ook, zelfs als het kind is onterfd. Er kan namelijk aanspraak worden gemaakt op de legitieme portie, het zogenaamde kindsdeel. De erfgenamen zijn verplicht om informatie geven voor het berekenen van het kindsdeel. Ook als een ouder na overlijden van de andere ouder hertrouwt, neemt het kind een bijzondere positie in. Er kan namelijk worden voorkomen dat het vermogen van de overleden ouder onbereikbaar wordt door een nieuw huwelijk en bij de stiefouder terecht komt. Verder kan voor een kind een bedrag uit de nalatenschap worden verkregen waaruit de kosten voor de opvoeding, verzorging en studie kunnen worden gefinancierd. Een kind of de wettelijk vertegenwoordiger moet hier actief aanspraak op maken.

Wij weten als geen ander dat emoties in dit soort zaken een grote rol kunnen spelen en zijn erop getraind die in goede banen te leiden.

Procedure

Mocht procederen de enige route naar een oplossing zijn, dan gaan wij een procedure zeker niet uit de weg. Onze kennis en ervaring draagt ertoe bij dat een procedure niet langer duurt dan noodzakelijk.

Tarifering

Bij onze tarieven is rekening gehouden met het feit dat wij particulieren bijstaan. Wij bieden maatwerk dat aansluit bij het belang.

Opleiding

HerikVerhulst N.V. investeert zowel in een maximale know how als in de opleiding van haar advocaten. Wij zijn lid van de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland) en de vFAS (Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en volgen alle specialisatieopleidingen met daarnaast de (vervolg)opleidingen, die vereist zijn voor een erfrechtspecialist.

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)

Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

Contactpersonen