Bereik ons

Contactgegevens HerikVerhulst

Tel: +31 10 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres:
“Wilhelminatoren”
Wilhelminaplein 16
3072 DE Rotterdam

Contactgegevens Herik & Verhulst

Tel: 010 41 000 55

Email: info@herikverhulst.nl

Contactformulier: Klik hier

Adres: Klik hier

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u:
1. Algemene voorwaarden
2. Kantoorklachtenregeling

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. HerikVerhulst N.V., hierna: “HerikVerhulst”, is een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam (handelsregisternummer 24452478). Een lijst van de aandeelhouders in HerikVerhulst, althans van de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in HerikVerhulst houden, en die ook wel met de term “partners” worden aangeduid, wordt op verzoek toegezonden. Onder partner wordt tevens verstaan een aan HerikVerhulst verbonden advocaat die de titel van partner heeft verkregen zonder dat deze aandelen houdt in HerikVerhulst.

2. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke door HerikVerhulst aanvaarde opdracht, eventuele vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht en alle overige werkzaamheden, hierna: “de Opdracht”.

3. Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HerikVerhulst, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. HerikVerhulst is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van door haar in het kader van een Opdracht ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheids-beperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

5. Alle Opdrachten zullen tegen het overeengekomen honorarium worden uitgevoerd, of bij gebreke daarvan tegen een redelijk honorarium, dat in beginsel wordt vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de (uur)tarieven die door HerikVerhulst jaarlijks worden vastgesteld, vermeerderd met een opslag voor algemene kantoorkosten.

6. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, zonder dat een beroep op opschorting, korting of verrekening is toegestaan. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim.

7. De aansprakelijkheid van HerikVerhulst en van ieder van de in artikel 10 bedoelde personen, uit welken hoofde ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door HerikVerhulst afgesloten beroeps- aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek van opdrachtgever zal HerikVerhulst inlichtingen verschaffen over de dekkingsomvang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever in het kader van de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar aan HerikVerhulst betaalde honorarium, doch in elk geval tot een maximum van EUR 100.000,–.

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever jegens HerikVerhulst kan inroepen, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij HerikVerhulst binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met het bestaan van de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

10. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden worden mede als onherroepelijke en om niet gemaakte derdenbedingen in de zin van artikel 6:253 lid 1 jo. lid 4 gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en de partners en de voormalig aandeelhouders en voormalig partners van HerikVerhulst, alsmede ten behoeve van alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder mede begrepen werknemers van HerikVerhulst), respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten HerikVerhulst aansprakelijk zou kunnen zijn.

11. Op alle Opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de Opdrachten, inclusief declaratiegeschillen, zullen in eerste instantie worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, tenzij HerikVerhulst ervoor kiest de zaak te laten beslechten door de bevoegde rechter te Rotterdam.

12. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

13. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie onder nummer AL 3/2020 van de Rechtbank Rotterdam en kunnen worden geraadpleegd op www.herikverhulst.nl.


2. KANTOORKLACHTENREGELING

1. Kantoorklachtenregeling

HerikVerhulst N.V., hierna “HerikVerhulst” streeft naar hoogwaardige dienstverlening, degelijk, doortastend en betrokken. Indien u onverhoopt ontevreden bent over het werk dat een advocaat namens HerikVerhulst heeft uitgevoerd, of over een door HerikVerhulst aan u verzonden declaratie, verzoeken wij u uw klacht aan ons kenbaar te maken. Overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in onderstaande Kantoorklachtenregeling zullen wij uw klacht in behandeling nemen en er naar streven uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen. Deze Kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere door HerikVerhulst aanvaarde opdracht.

2. Begripsbepalingen

Advocaat:              

de aan HerikVerhulst verbonden advocaat dan wel de persoon die werkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat;

Klager:                                  

de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Kantoorklachtenregeling:       

onderhavige regeling waarin de procedure voor de behandeling van een klacht is vastgelegd, zoals bedoeld in de Verordening op de advocatuur;

Klacht:                                 

iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de Klager jegens de Advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame persoon/personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

Klachtenfunctionaris:             

mr. C. van den Bergh,  dan wel in geval van diens afwezigheid, inhoudelijke betrokkenheid bij de dienstverlening waarover wordt geklaagd en/of andere gewichtige redenen, een door HerikVerhulst aangewezen vervanger.

3. Indienen van een Klacht

3.1 De Klager dient de Klacht in binnen drie maanden na het moment waarop de Klager kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de Advocaat dat tot de Klacht aanleiding geeft. Indien een Klacht na het verstrijken van de voornoemde periode van drie maanden is ingediend, kan de Klachtenfunctionaris besluiten de Klacht niet in behandeling te nemen. De Klachtenfunctionaris zal de Klager in dat geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Klacht schriftelijk informeren over het al dan niet in behandeling nemen van de Klacht.

3.2 De Klager dient de Klacht schriftelijk in te dienen bij HerikVerhulst ter attentie van de Klachtenfunctionaris. De Klager verstrekt daarbij tenminste de volgende informatie:

(i)         de naam en adresgegevens van de Klager;

(ii)        de naam van de Advocaat tegen wie de Klacht is gericht;

(iii)       een omschrijving van het handelen of nalaten van de Advocaat dat of de

            declaratie welke tot de Klacht aanleiding heeft gegeven;

(iv)       het dossiernummer waarop de Klacht betrekking heeft;

(v)        de vermelding dat de Klacht via de Kantoorklachtenregeling dient te worden

            behandeld; en

(vi)       de datum van het indienen van de Klacht en ondertekening.

3.3 Indien de Klacht niet voldoet aan de vereisten zoals genoemd in artikel 3.2, zal de Klachtenfunctionaris de Klager daarover na ontvangst van de Klacht informeren. De Klager wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren,  bij gebreke waarvan de Klachtenfunctionaris de Klacht niet in behandeling zal nemen. De Klachtenfunctionaris zal de Klager in het laatste geval schriftelijk informeren over het niet in behandeling nemen van de Klacht.

4. Ontvangstbevestiging van een Klacht

De Klachtenfunctionaris stuurt na ontvangst van een complete Klacht een ontvangstbevestiging daarvan aan de Klager. Tevens ontvangt de Klager de contactgegevens van de Klachtenfunctionaris en informatie over het verdere verloop van de procedure conform de Kantoorklachtenregeling.

5. Behandeling van een Klacht

5.1 De Klachtenfunctionaris stelt de Advocaat tegen wie de Klacht is gericht zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk in kennis en stelt de Advocaat in de gelegenheid om schriftelijk op de Klacht te reageren.

5.2 De Klachtenfunctionaris wint de informatie in die benodigd is voor een behoorlijke behandeling en beoordeling van de Klacht. De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en de Advocaat in de gelegenheid om een (nadere) toelichting te geven en kan om aanvullende informatie vragen. 

5.3 Indien de Klachtenfunctionaris dat nodig acht, of indien één of beide partijen dat wenst dan wel wensen, worden de partijen op een door de Klachtenfunctionaris vast te stellen plaats, dag en tijd opgeroepen om de zaak gezamenlijk te bespreken.

5.4 Op basis van alle verkregen informatie kan de Klachtenfunctionaris een voorstel doen voor een oplossing van de Klacht.

5.5 Een Klacht wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

6. Termijn

De Klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van een complete Klacht de Klager en de Advocaat schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien deze termijn onverhoopt niet mocht worden gehaald, zal de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan Klager en de Advocaat, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van deKlacht wordt gegeven.

7. Registratie

De Klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat alle Klachten intern worden geregistreerd.

8. Geschillencommissie Advocatuur

Indien een Klacht na behandeling niet is opgelost, kan de Klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, tenzij HerikVerhulst ervoor kiest het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter te Rotterdam.

9. Overig

De Klager is geen vergoeding aan HerikVerhulst verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de Klacht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling. Iedere partij draagt zijn/haar eigen kosten.