Publicaties Robert van Moorsel

Publicaties Robert van Moorsel

 

Ondernemingsrecht 2019:
WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus. (auteurs A.L. Jonkers & R.C.M. van Moorsel)

Tijdschrijft voor Insolventierecht 2017:
Food for thought. Over het dwingende arrest van het Hof van Justitie EU inzake FNV c.s./Smallsteps

Financier Worldwide mei 2012:
Leveraged Buyouts and Liability of Financiers

F.INC Finance Incorporated ConQuaestor nov/dec 2006:

Ellende Besparen / aansprakelijkheid van controllers en bestuurders

Het Financieele Dagblad 2006:
Directeur onder druk. Gevolgen flexibilisering van het BV-recht

Het Financieele Dagblad 2004:
Het kapitaal moet beschermd worden. Niet vernietigd

Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2003:
One source of confusion is sufficient. Second thoughts on amendments in local legislation as a result of the EU regulation on insolvency proceedings (RvM & Giorgio Cherubini) (eveneens gepubliceerd in Restructuring and Insolvency Handboek 2003/04)

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2002:
De overname van aandelen op naam en de faillissementspauliana

Het Financieele Dagblad 2002:
Aansprakelijkheid bestuurders is goed voor continuïteit

Dossier (thans Vennootschap & Onderneming) 2001:
Het gewicht van de letter in zekerheidsdocumentatie

Directeuren Bulletin 2001:
De directeur/enig aandeelhouder. Mislukte poging doorbraak aansprakelijkheid

Publicaties in de rubriek Ondernemingsrecht in fiscaal weekblad Vakstudienieuws van 2000 tot en met 2011.

 • Invoeringswet Flexibilisering BV-Recht,
 • Wet doorlopende controle op rechtspersonen,
 • Wetsvoorstel Flexibilisering BV-Recht naar Eerste Kamer,
 • Wet Maatschappelijke Ondernemingen,
 • CETECO, Claims curatoren tegen bestuurders, commissarissen en moedervennootschap Hagemeyer,
 • ABNAMRO. Hoge Raad oordeelt over toestemming aandeelhouders bij verkoop bedrijfsonderdeel.
 • Ondernemingsrecht. Uitleg bepalingen in overnamecontract. Vpb-claim voor rekening van verkoper of target?
 • Principiële uitspraak Hoge Raad. Aansprakelijkheid bestuurder bij niet publiceren accountantsverklaring. Onbelangrijk verzuim? Bewijslast.
 • Uitleg bepalingen in contract. Vpb-claim voor rekening van verkoper of target?
 • LAURUS. Aansprakelijkheid. Wanbeleid. Hoge Raad verzacht gevolgen oordeel ‘wanbeleid’ in enquêteprocedure voor bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedure.
 • Aansprakelijkheid belastingadviseur. Spontane adviesplicht?
 • Fonds voor algemene rekening civielrechtelijke gelijkgesteld met maatschap.
 • Afgebroken onderhandelingen. Schadevergoedingsplicht. Maatstaf.
 • Europese Coöperatieve Vennootschap. SCE. Wet tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1435/2003.
 • Vordering tot medewerking buitengerechtelijk akkoord. Maatstaf voor toewijzing medewerking.
 • Faillissementspauliana. Benadeling bij aanvullende zekerheden in kader van herfinanciering.
 • Ingang werking 403-verklaring. Aansprakelijkheid moedervennootschap voor verplichting tot schadevergoeding na beëindiging huurovereenkomst?
 • Vennootschapsrech telijk ontslag statutair bestuurder. Gevolgen voor arbeidsrechtelijke verhouding.
 • Invoeringswet Europese Vennootschap.
 • Nota van de Minister van Justitie over modernisering van het ondernemingsrecht.
 • Wijziging structuurregime. Wettelijke basis Corporate Governance Code.
 • De Hoge Raad trekt scherpe lijnen bij vertegenwoordiging door het bestuur bij een (potentieel) tegenstrijdig belang.
 • ‘Doorleenconstructie’ bij overname van aandelen en zekerheidsstelling is toegestaan.
 • Nota van de Minister van Justitie over de aanpak van faillissementsfraude.
 • Wijzigingen in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.
 • Het definitieve einde van het Nederlandse territorialiteitsbeginsel? De verordening van de Europese Commissie met betrekking tot insolventieprocedures.
 • Faillissement van een commanditaire vennootschap. Mislukte poging van de curator om de commanditaire vennoot aansprakelijk te houden voor de schulden van de commanditaire vennootschap.
 • Aansprakelijkheid van een belastingadviseur voor tekort schieten in de uitvoering van zijn opdracht en speciale zorgplicht. Hoe om te gaan met tegenstrijdig belang?
 • Aansprakelijkheid – ondanks praktijkvennootschap – van adviseur en persoonlijke aansprakelijkheid van zijn verschillende praktijkvennootschappen.
 • Overeenkomst van samenwerking tussen aandeelhouders en deelneming. Sprake van maatschap?
 • Relatie professioneel dienstverlener/cliënt. Aansprakelijkheid advocaat wegens tekortschieten in uitoefening taken. Advocaat moet als professioneel dienstverlener belangrijke adviezen of afspraken in schriftelijke correspondentie of in elk geval in gespreksnotities neerleggen.
 • Wijziging van Boek 2 BW in verband met herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijziging van statuten van naamloze en besloten vennootschappen.
 • Invoering Euro: omzetting guldens in euro’s.
 • Voorziening voor bijzondere risico's in jaarrekening. Beoordeling van omstandigheden voor vraag of ondernemer in redelijkheid tot voorziening kon besluiten. Voldoende mate van zekerheid om risico's te bepalen.
 • Buitengerechtelijk akkoord. In casu geen verplichte acceptatie van buitengerechtelijk akkoord.
 • Gaat rentevordering jegens Staat op grond van onrechtmatige daad, van rechtswege mee over met de overdracht van de vordering?